SY-03..合果芋--粉紅佳人
Nephthytis(Syrgonium podophyllum "Infra Red")